NEWSROOM

Information till våra viktiga aktieägare

Snart är det sommar och hittills har 2022 levererat flera oförutsedda händelser såsom krig i Ukraina, hotande stagflation, räntehöjningar och en aktiemarknad som är minst sagt volatil och oförutsägbar. I det här svåra läget är det viktigt att handla agilt och ansvarsfullt för att begränsa effekterna och värna värdet i bolaget. Increasor väljer att renodla affärsverksamheten ytterligare och fokusera på våra kärnvärden och prioritera lönsamhet högre än tillväxt.

Ledningen har med stöd av styrelsen och några av de större aktieägarna kommit fram följande justeringar av planen:

Mobilsatsningen tas i mindre steg
Vår grundstrategi är att skapa ett starkt skandinaviskt varumärke för köp och sälj av begagnade telefoner genom butiker och e-handel på en gemensam plattform med centrallager. Genom en franchiselösning så minskar vi vår risk och istället för att äga butiker så överlåter vi butiksansvaret till skickliga entreprenörer som känner sina hemstäder bäst. Vi ser otroligt stora möjligheter i mobilreparationsbranschen och kommer ta strategiska steg för att erövra marknaden.

Renodla verksamheten
Vi gör en översyn av våra plattformar och har valt att avyttra två företag där vi inte längre tillför större värden till verksamhetsutvecklingen och det är bättre att verksamheterna lever vidare i egen regi. Vi kommer fortsätta vår genomlysning för att säkerställa att koncernen får in löpande intäkter och rörelsekapital inför notering. Increasors vision att vara ett hem och en stabil bas för start-ups kvarstår men vårt fokus är att driva lönsamma bolag och minska vår risk.

  • Webbtidningen Finanstid.se samt podden Framtidsbolagen som vi startade 2015 såldes 1 maj till övriga grundare och medfinansiärer för 2 MSEK.
  • Duplotryck med tryckeriverksamhet på Kungsholmen i Stockholm. Lokalen på Kungsholmen har ett stort värde då den ligger centralt och blir en stor tillgång i vår mobilstatsning. För inkråmet (kundstock och maskiner) för vi långt gångna diskussioner men inget datum för tillträde etc. är satt.

Framflyttad notering
En starkt volatil aktiemarknad som tappat över 21% i år och inte agerar på fundamentala bolagsvärden har inte varit bra för någon. För Increasor har det bidragit till vårt beslut att skjuta upp noteringen till hösten 2022. Förutsättningarna är inte rätt för oss nu givet vår strategijustering mot franchiselösningar i mobilreparationsbranschen, vår renodling av verksamheten och att emissionen inte är fulltecknad (7 av 15 MSEK). Styrelsen arbetar intensivt för att identifiera möjligheter för en riktad emission eller affärsängel för att säkerställa resterande kapital. Vi prioriterar att notera Increasor på en förhoppningsvis stabilare marknad som är på väg uppåt igen. Vi anser att det är bästa sättet att värna värdet i Increasor för både bolaget och aktieägarna.

Trevlig sommar!
Det är naturligtvis alltid beklagligt och tråkigt att inte kunna fullfölja sina planer men än viktigare är det att i alla lägen se framåt och våga välja nya vägar när kartan förändras.

Avslutningsvis vill jag tacka jag för ert förtroende och önska er en riktigt trevlig sommar.

Andreas Trouin
VD Increasor Tech Invest AB (publ)

Social Share :